Reglement 2024 Wielewaal Recreatie Burgh Haamstede

Wielewaal Recreatie is aangesloten bij RECRON. Hierdoor gelden op deze camping de algemene RECRON-voorwaarden. Voor iedereen zijn deze voorwaarden bij het kantoor te verkrijgen. Aansluitend hanteren wij tevens het reglement van Wielewaal Recreatie.

Artikel 1: Jaarplaatsen

 1. De plaats dient vanaf 1 mei onderhouden te worden. Is dit niet het geval dan doen wij het. De kosten hiervan zijn voor rekening van de recreant.
 2. De bewoners van de caravan/huisje dienen er zorg voor te dragen dat hun voertuigen (incl. aanhanger), indien mogelijk, op de eigen plaats staan. Indien dit niet mogelijk is dient de auto op de door ons aangewezen parkeerplaats geparkeerd te worden.
 3. De plaats dient vanaf 1 december winterklaar te zijn. Dat wil zeggen alles afgesloten en losse delen om de caravan moeten verwijderd zijn en tegen de wind beschermd worden.
 4. U bent verplicht een reservesleutel van uw caravan/huisje achter te laten bij ons. Dit voor noodgevallen.
 5. Dit reglement dient in ieder vakantieverblijf aanwezig te zijn. Dit in verband met onderverhuur.

Artikel 2: Betalingswijze
Indien u uw nota in 1 keer betaald dient deze voor 1 maart volledig voldaan te zijn. U heeft de keuze de nota in 2 termijnen te voldoen. Maakt u hier gebruik van, dan dient het eerste deel voor 1 februari en het tweede deel voor 1 mei voldaan te zijn.

De nota dient per bank voldaan te worden.

Artikel 3: Condities
Zoals bij u bekend is wordt de overeenkomst automatisch voor één jaar verlengd. U dient het meegezonden huurcontract voor 1 maart getekend terug te zenden.
Is dit niet het geval zijn wij genoodzaakt de toegang tot de camping te blokkeren.

Artikel 4: Aansluitingen
Water, gas en elektra zijn aangesloten van 1 maart tot 1 december. Water te allen tijde onder voorbehoud.

 1. U dient er aan het einde van het seizoen zelf voor te zorgen dat de waterleiding van de caravan/huisje afgetapt wordt. Dit om schade te voorkomen.
 2. Zowel de kosten betreffende verstopping van de afvoer bij de caravan tot aan het hoofdriool als de kosten van schade aan de water, gas en/of elektraleidingen zijn voor kosten van de recreant.
 3. Uw caravan/huisje dient eens in de 3 jaar, of wanneer er iets aan de installatie veranderd, gekeurd te worden door een daarvoor bevoegd bedrijf. De kosten van keuring komen voor rekening van de recreant. Er dient een bewijs van goedkeuring aan ons afgegeven te worden.
 4. Het plaatsen en/of gebruik van losse gasflessen van meer dan 5 kg bij de caravan/huisje is verboden.
 5. Misbruik in welke vorm dan ook leidt per direct tot beëindiging van het huurcontact.

Artikel 5: Huisdieren
Honden worden op het terrein niet toegelaten.

Artikel 6: Dagbezoekers
Dagbezoekers zijn gratis. Willen zij echter hier parkeren, dan bedragen deze kosten 7,50 euro per dag.

Houdt er rekening mee dat er maar een beperkt aantal parkeerplaatsen zijn. Bezoek in het hoogseizoen kan parkeren op het parkeerterrein aan de A. v.d. Weijdeweg. Zorg dat ook uw dagbezoekers zich aan de regels houden. Wij achten u verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoekers.

Artikel 7: Toegangscontrole

 1. Toegang tot de camping gaat via de automatische slagboom welke werkt via kenteken herkenning.
 2. U dient jaarlijks uw kentekens door te geven met een maximum van 5 per plaats.
 3. Wij stellen maar 1 plaats tegelijk beschikbaar per perceel.

Artikel 8: Afvalverwerking
De camping biedt de mogelijkheid om afval gescheiden in te leveren. U dient uw huisvuil in dichtgebonden zakken in de container te deponeren en de containers vervolgens weer te sluiten, in verband met stankoverlast. Voor groenafval, papier, glas en plastic zijn aparte bakken beschikbaar. Grof afval dient u zelf af te voeren. Uiteraard mogen er geen zaken van buiten de camping in de afvalcontainers gedeponeerd te worden. Wanneer wij dit wel constateren, zullen wij het huurcontract met u per direct opzeggen.

Artikel 9: Wassen
Iedereen kan gebruik maken van de wasmachine en droger. Deze staan in de openbare ruimte. U kunt hier een lijst invullen wanneer u wilt wassen. Hier staan ook de prijzen vermeld. De automaten werken op euromunten. Wij verzoeken u om uw eigen wasmiddelen mee te nemen. 

Artikel 10: Gebruik motorvoertuigen

 1. Wij verzoeken u het auto gebruik tot een minimum te beperken en alleen stapvoets te rijden.
  Dit houdt in niet harder dan 15km/u.
 2. De bewoner(s) van de caravan/huisje dienen er altijd zorg voor te dragen dat hun voertuig op eigen parkeerplaats staat.

Artikel 11: Rust

 1. Men dient er rekening mee te houden dat het tussen 23.00 uur en 07.00 uur rustig is op de camping.
 2. Geluidsoverlast, in de ruimste zin van het woord, dient te allen tijde voorkomen te worden.
 3. Bij herhaaldelijke geluidsoverlast hebben wij het recht de betreffende perso(o)n(en) de toegang tot de camping te ontzeggen.

Artikel 12: Adresgegevens
Indien uw adres, telefoonnummer en/of e mailadres wijzigt, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan ons. In geval van nood moeten wij u ergens kunnen bereiken.

Artikel 13: Verhuur caravan/huisje
 1. Om de rust op de camping te behouden, is verhuur van uw caravan/huisje beperkt toegestaan.
 2. Het is niet toegestaan om uw caravan/huisje te verhuren via externe platforms zoals Booking.com en Airbnb.
 3. Indien u verhuurt dient er een extra sleutel bij ons ingeleverd te worden. Wij geven geen sleutels uit onze calamiteiten kast mee.
 4. Wanneer u uw caravan/huisje verhuurt of een logé heeft, moeten alle personen die in uw caravan/huisje overnachten aangemeld worden. Dit in verband met de wet op de nachtregistratie. Ook dient er een toeslag per persoon per nacht afgerekend te worden.
 5. Aan onderverhuur zijn servicekosten verbonden welke voor aankomst door u als verhuurder voldaan dienen te zijn.
 6. Het tonen van een geldige legitimatie is verplicht.
 7. Personen onder de 21 jaar worden op de camping niet toegelaten zonder toezicht.
 8. U dient ervoor te zorgen dat uw huurders zich vooraf, tijdens kantooruren, melden.
 9. Informeer uw huurder in ieder geval dat:
  – het niet toegestaan is honden mee te nemen.
  – zij zich melden tijdens de openingstijden.
  – er maar plaats is voor één auto.

Artikel 14: Schuurtjes, schuttingen en aanbouwsels
Wij hebben een bepaalde visie op ons park.

Voordat u gaat starten met de uitvoering van de werkzaamheden moet u bij ons een tekening inleveren waarop uw plannen aangegeven staan; dit ter controle en om misverstanden te voorkomen.

De volgende punten dienen nageleefd te worden:

 1. Er mag maximaal één bijgebouw (schuurtje) geplaatst worden met de afmeting van maximaal 6m2 en de hoogte van 2.80 meter, gemeten vanaf het maaiveld (hoogte van de weg).
 2. Het bijgebouw moet los staan van de caravan/huisje en dient 100 cm van het hart van de beplanting af te staan.
 3. Afstand van hekwerk tot hart beplanting moet minimaal 100cm bedragen.
 4. Partytenten/paviljoenen moeten aan het eind van het seizoen weer afgebroken worden uitgezonderd de vaste staanders, zowel het dak als de eventuele wanden moeten derhalve gemakkelijk te verwijderen zijn.
 5. Het gebruik van zonnepanelen is in verband met brandgevaar niet toegestaan.
 6. Schotelantennes alleen toegestaan mits deze niet boven de caravan uit komen.
 7. De onderzijde van de caravan dient dicht gemaakt te zijn maar houdt rekening met voldoende ventilatie.
 8. Elektriciteitskasten, riool en/of waterputten moeten te allen tijde vrij gehouden worden.
 9. Bouwwerkzaamheden zijn niet toegestaan in de maanden juli en augustus. (boren, zagen, timmeren, slijpen e.d.)
 10. (Ver)bouwwerkzaamheden zijn alleen toegestaan tussen 10:00 en 19:00 uur
 11. (Ver)bouw werkzaamheden zijn niet toegestaan op zon- en feestdagen.
 12. De onderlinge afstand tussen caravans en bijgebouwen ten opzichte van het aangrenzende veld bedraagt minimaal 3 meter om de brandveiligheid te waarborgen. Een uitzondering hierop is mogelijk in geval de betreffende wanden en daken die binnen de 3 meter zone vallen brandwerend zijn dan wel brandwerend gemaakt worden.
 13. We hebben een “groene” camping met voornamelijk hagen en willen dit graag zo houden. Schuttingen plaatsen is niet toegestaan.
 14. In verband met afvoer regenwater mag er maximaal 50% van uw perceel bestraat worden, na aftrek van de oppervlakte van caravan en schuur.
  Ook hier geldt; voordien dient een tekening ingeleverd te worden betreffende uw plannen.
 15. De plaats mag, zonder overleg, niet opgehoogd worden.
 16. Poorten en/of hekwerk alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.

Artikel 15: Beplanting en graafwerk op perceel

 1. De grens van een plaats is het hart van de beplanting. Er dient altijd een ruimte open te blijven van 100cm van deze grens.
 2. De plaatsen onderling zijn gescheiden door begroeiing die maximaal 2.00m hoog is.
 3. Er mag geen beplanting die op de scheiding staat verwijderd worden zonder overleg. Indien dit wel gebeurd zijn de herstelkosten voor de recreant.
 4. Om beschadigingen van leidingen te voorkomen, mag er niet gegraven worden zonder overleg.

Artikel 16: Brandgevaar
In elke caravan/huisje moet een goedgekeurde brandblusser van 2kg aanwezig zijn. Daarnaast is een rook en koolmonoxide verplicht. Het is niet toegestaan open vuur te maken, zoals een kampvuur. Barbecueën (vuurkorven/haarden) is toegestaan mits het op veilige wijze gebeurt en andere bewoners geen overlast geeft. Houdt altijd een brandblusser of emmer water in de aanslag!

Artikel 18: Sport en spel
Om andermans eigendom te beschermen, is het verboden om te voetballen op het terrein. Indien er gevoetbald wenst te worden, is er achter de camping in de duinen plaats genoeg.

Artikel 18: Drones
Om de privacy van onze gasten op de camping te waarborgen, is het gebruik van drones niet toegestaan.

Artikel 20: Verkoop
De caravan/het huisje mag niet verkocht worden nadat deze door ons is gecontroleerd. Caravans/huisjes ouder dan 15 jaar mogen alleen verkocht worden na onze schriftelijke toestemming. Bij verkoop zijn onze verkoop voorwaarden van toepassing welke u kunt opvragen bij ons. Nadat de caravan/huisje is goedgekeurd voor verkoop, zal deze op onze website te koop worden aangeboden. De volledige bemiddeling loopt via de camping. Wanneer er een koper is gevonden, dient u een koopovereenkomst te ondertekenen. Bij verkoop is de verkoper, zonder enige uitzondering, een provisie verschuldigd ad. 8% met een maximum van € 5000,00. Voor het in de verkoop nemen van uw caravan dienen ook alle zaken aangepast te worden welke in strijd zijn met de geldende regels van de camping.

Opzeggen van het huurcontract dient voor 1 november gedaan te zijn.
 
Artikel 20: Wanordelijk gedrag
De toegang tot de camping mag u permanent ontzegd worden wanneer er voortdurend wanordelijk gedrag plaats vindt en de gestelde regels genegeerd worden.
 
Artikel 21: Openingstijden
Het seizoen loopt van 1 maart tot en met 30 november. Ook voor en na deze periode is de camping voor u overdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur toegankelijk. De voorzieningen op de camping zijn dan wel afgesloten. 
Het kantoor is geopend van 1 april tot 1 oktober. Van maandag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 12:00 uur. Buiten deze tijden werken wij alleen op afspraak.
 
Wijzigingen onder voorbehoud.